Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία με επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση των πληροφοριών που διατίθενται. Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, θετική ή αποθετική, αρνητικό ενδιαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. 

Για οποιαδήποτε διαφορά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αγρινίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο