ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

QUALITY CONTROL

Πολιτική ποιότητα & ασφάλεια τροφίμων της εταιρείας

Η Διοίκηση της εταιρείας χωρίς  να φείδεται εξόδων και κόπων δεσμεύται στην συνεχή προσπάθεια για παροχή υψηλής ποιότητας προίοντων  και υπηρεσιών αποσκοπόντας:

α: Στην ικανοποίηση των πελατών,

β: Στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά την αποθήκευση – παραγωγή τυποποίηση διακίνηση ολων μας  των προϊοντων, εξασφαλίζοντας ασφαλή προϊοντα στους  καταναλώτες.Κύριο μέλημα  της εταιρείας είναι να προσφέρει στην αγορά, προϊοντα διακινούμενα κάτω απο ελεγχόμενες συνθήκες.Οι υπέυθυνοι όλων των τμημάτων  της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαδικασιών Σ.Δ.Π & Α.Τ σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους.Κυριο μέλημα  τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικου σε θέματα ποιότητας  και υγιείνης και η συνεχής προσπάθεια για την βελτίωση του υπάρχων συστήματος  και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης  ανθρώπων, μηχανών και υλικών.

Η Διοίκηση της εταιρείας χωρίς να φείδεται εξόδων και κόπων δεσμεύται στην συνεχή προσπάθεια για παροχή υψηλής ποιότητας προίοντων και υπηρεσιών αποσκοπόντας:

 • την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχ/σης ασφάλειας τροφίμων.

 • την εξασφαλιση της υγιείνης και ασφάλειας των τροφίμων μέσω πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης  του συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλείας τροφίμων κατά FSSC  22000 και σύμφωνα πάντα με τις Ελληνικές νομοθετικές απαιτήσεις  για τα υλικά, τις α΄ και β΄ ύλες και τα τελικά προϊοντα.

 • την τήρηση και πιστή εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων προγραμμάτων.

 • την προμήθεια, επεξεργασία και διανομή των προϊοντων της συμφωνα  με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενω ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην καταλληλότητα των προϊοντων της και στον έλεγχο των συνθηκών χειρισμού τούς από άποψη υγιείνης.

 • την διατήρηση της ποιότητας  των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στούς πελάτες, με χρήση της καλύτερης  διαθέσιμης τεχνολογίας/τεχνογνωσίας  για τις οικονομικές δυνατότητες της, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

 • την ικανοποίηση  των παραγγελιών μέσα στις συμφωνημές προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.
 • την βελτίωση τόσο των υπηρεσιών και των προϊοντων της βάση  τις πληροφορίες που επιστρέφουν από τους πελάτες μέσα από τα προ/ίοντα που διαθέτει στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.
 • την οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της ώστε  να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας, υγιεινής, εξειδίκευσης στις εργασίες του και εγρήγορση σε θέματα αντιμετώπισης ασφάλειας τροφίμων, και δολιοφθοράς.
 • την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την βελτίωση των υποδομών της.

 • την εξασφάλιση της λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

 • το σύνολο των προϊοντων τη εταιρείας, δεν περιέχουν Γ.Τ.Ο(GMO’s) και απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

  Η εταιρεία στοχευεί στην κατ΄ελαχιστο συμμόρφωση της με την ισχύουσα Ελληνικη και κοινοτική νομοθεσία, και είναι απόλυτα συνεπής στα όρια που πρέπει  να τις τηρεί.Η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του Σ.Δ.Π & Α.Τ και η επίτευξη των στόχων που θέτει κάφε φορά η εταιρεία, ανασκοπείται περιοδικά με σκοπό την λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.Γενικά ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας είνια η επίτευξη, η διατήρηση και βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας προϊοντα σταθερής υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

-ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

-ΒΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

-ΒΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποιοτικος ελεγχοσ

Design and construction of the IP Power @ksirokarp website # Xrhstos Dhm.Karagiannis A.S